โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

6.ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

-ประชากรตำบลโคกสูง  มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่  การทำนา,ทำสวน,ทำไร่,เลี้ยงสัตว์ 

6.2 การประมง

-ประชากรในตำบลบางส่วนมีการเลี้ยงปลาในครัวเรือนไว้กินเอง

 

6.3 การปศุสัตว์

-ในตำบลมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังนี้

1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสิ่งทอตำบลโคกสูง

2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ

3.กลุ่มเกษตรกรโคกสูงพัฒนา

6.4 การบริการ

          -ไม่มี

 

6.5 การท่องเที่ยว

          -ไม่มี

6.6 อุตสาหกรรม

-ไม่มี

            6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสิ่งทอตำบลโคกสูง

2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ

3.กลุ่มเกษตรกรโคกสูงพัฒนา

4.ฟาร์มหมูจำนวน             26        แห่ง

            5.ร้านค้าจำนวน                            16        ร้าน

            6.ปั๊มน้ำมันจำนวน                        2          แห่ง

            7.ปั๊มหลอด                                 5         แห่ง

            8.โรงสี                                       8         แห่ง

6.8 แรงงาน

            -ประชากรในตำบลโคกสูงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร รับจ้างทั่วไป และไปทำงานต่างจังหวัด

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

ประชากรตำบลโคกสูง  มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่  การทำนา,ทำสวน,ทำไร่,เลี้ยงสัตว์  และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  การทอผ้าไหม,การเลี้ยงหม่อนไหม  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขายด้วย  ซึ่งตำบลโคกสูงนี้มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น  17,497 ไร่  ส่วนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญภายในตำบลก็คือ  ข้าว  อ้อย  รองลงมาคือ  สวนยาง  ไร่มันสำปะหลัง  ไร่ข้าวโพด  ส่วนการปศุสัตว์นั้น  ตำบลโคกสูงมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพที่สำคัญ  คือ  ไก่  หมู  เป็ด  โค  และกระบือ  แหล่งน้ำตามธรรมชาติในตำบล  มีสระน้ำ  14  แห่ง   รวมไปถึงมีคลอง  6  สายเพื่อใช้ในการเกษตร

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2776705 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน