โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ระเบียบต่างๆงานราชการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 ก.ย. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ-อปท.-พ.ศ.-2563 306
  16 ก.ย. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 315
  16 ก.ย. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 255
  16 ก.ย. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ3) พ.ศ.2543 280
  16 ก.ย. 2564    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 240
  16 ก.ย. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตำบล พ.ศ.2562 249
  16 ก.ย. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 348
  16 ก.ย. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 259
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2809936 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน