โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ก.พ. 2566    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 59
  21 ก.พ. 2566    พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 65
  1 มี.ค. 2565    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 145
  1 มี.ค. 2565    พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 149
  1 มี.ค. 2565    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 148
  1 มี.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 145
  1 มี.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 148
  1 มี.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 145
  1 มี.ค. 2565    พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ.2562 152
  2 ก.พ. 2565    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 149
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2785688 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน