โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
     
  นางสาวปาริชาติ  ถุนนอก  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง  
  (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)  
  โทร 081 7906264  
     
     
   
     
  นางสาวเกศแก้ว  วิวัฒน์บวรกุล  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง  
  (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น)  
  โทร 064 4617888
     
     
     
นางสาวเกศแก้ว  วิวัฒน์บวรกุล นางชมชนก  ประวัติ นางสาวลัดดาวัลย์  สีทะโล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง นักทรัพยากรบุคคล  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน รักษาราชการแทน โทร 093-6639589
ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด  
โทร 064 4617888 โทร 096 1308198  
     
     
     
 
     
นายมานพ  ทองดี   นายพิษณุ  ศักดิ์มงคลเพชร
นักวิชาการศึกษา   นายช่างโยธา 
รักษาราชการแทน   รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา   ผู้อำนวยการกองช่าง
และวัฒนธรรม   โทร 084 - 8236432
โทร 091 5998499    
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2804426 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน