โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 เม.ย. 2565    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ผู้มีประวัติการทำงาน ผลงาน ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น 56
  25 เม.ย. 2565    โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ผู้มีประวัติการทำงาน ผลงาน ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น 82
  25 เม.ย. 2565    ประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 77
  25 เม.ย. 2565    แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 55
  25 เม.ย. 2565    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 56
  25 เม.ย. 2565    คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 52
  22 เม.ย. 2565    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 52
  22 เม.ย. 2565    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564 54
  22 เม.ย. 2565    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 54
  22 เม.ย. 2565    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 56

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2608996 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน