วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 เดือน กุมภาพันธ์ (ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน ขนาด 1.90x1.90 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะจุดที่ชำรุดบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูปพร้อมใช้ ชนิดถุง) เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมมันหมักยีสต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง