วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 5672 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างจ้างขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างจ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง(ปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลโคกสูง ในระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 ณ จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง (โคกสูงคูขาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างจ้างขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์